ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene Voorwaarden

 

 1. Definities

1.1   Academy: de programma’s en trainingen in de online leeromgeving van Hallo Blauw.

1.2 Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd.

1.3 Community: de community binnen de Full Focus Content Academy waartoe Opdrachtgever(s) toegang krijgen.

1.4 Events: Door Hallo Blauw georganiseerde events, die op zichzelf staan, of onderdeel uitmaken van een met Hallo Blauw gesloten overeenkomst en op de Academy en andere programma’s die door Hallo Blauw worden aangeboden. 

1.5 Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met Hallo Blauw een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.

1.6   Hallo Blauw: opdrachtnemer, te weten Hallo Blauw, gevestigd te Eerste Straatje van Best 3 5211 XH ‘s-Hertogenbosch, KvK-nummer: 69648107

1.7   Partijen: Opdrachtgever en Hallo Blauw gezamenlijk.

1.8    Offerte: Een schriftelijk aanbod van Hallo Blauw zoals dat aan opdrachtgever is verstrekt en toegelicht

1.9    Overeenkomst: Een door beide partijen ondertekende offerte waarin de afspraken met betrekking tot de door Hallo Blauw te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd, danwel een via de website van Hallo Blauw gedane aankoop. 

 

 1. Toepasselijkheid

2.1   De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere aanbiedingen, opdrachtverlening, diensten etc. tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot- of niet in verband staan met een overeenkomst.

2.2 Wanneer Hallo Blauw andere partijen inschakelt om de overeengekomen werkzaamheden te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de werkzaamheden door deze andere partij.

2.3   Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.4   Het niet eisen van naleving van deze algemene voorwaarden leidt niet tot verval van de rechten.

2.5   Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.6   Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

 1. Offerte

3.1   Een offerte van Hallo Blauw is, voor opdrachtgever, vrijblijvend tenzij in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3.2   Een offerte is 6 weken geldig gerekend vanaf dagtekening van de offerte tenzij in de offerte anders is aangegeven.

3.3   Hallo Blauw is aan de inhoud van een offerte gebonden wanneer opdrachtgever binnen 6 weken na dagtekening van de offerte zijn akkoord met de volledige offerte schriftelijk kenbaar maakt. Indien deze schriftelijke kennisgeving na 6 weken plaatsvindt heeft Hallo Blauw het recht om af te wijken van de offerte.

3.4 Opdrachtgever erkent dat de offerte juist en volledig weergeeft wat de werkzaamheden zijn die Hallo Blauw voor opdrachtgever zal gaan verrichten en wat opdrachtgever mag verwachten tenzij hier, schriftelijk, van wordt afgeweken in de overeenkomst.

3.5 Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

 

 

 1. Overeenkomst en opzegging

4.1 Hallo Blauw is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

4.2 Het is de opdrachtgever en Hallo Blauw toegestaan een overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden. 

4.3 Opzegging van een overeenkomst door de opdrachtgever of Hallo Blauw geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 (twee) maanden, tegen het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd van de overeenkomst.

4.4. Hallo Blauw is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.

4.5 Wanneer de overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds overeengekomen werkzaamheden zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde werkzaamheden en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de opdrachtgever kan bewijzen dat Hallo Blauw in verzuim is met betrekking tot specifiek die werkzaamheden. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Hallo Blauw zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Hallo Blauw vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

4.6 Hallo Blauw behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan een ondertekende overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Hallo Blauw weigert zal zij de opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na ondertekening van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

4.7   Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Hallo Blauw is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van Hallo Blauw vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege. 

 

 1. Prijzen

5.1   Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

5.2   Hallo Blauw behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen. 

5.3   Een tariefwijziging dient schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

 

 1. Betaling

6.1   Partijen hebben in de overeenkomst afspraken gemaakt inzake de betaling van de door Hallo Blauw uitgevoerde c.q. te voeren diensten. De betaling dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst.

6.2   Opdrachtgever is te allen tijde gehouden de overeengekomen prijs volledig aan Hallo Blauw te voldoen binnen de gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum.

6.3   Indien partijen een aanvullende betalingsregeling zijn overeengekomen is dit separaat aan opdrachtgever schriftelijk bevestigd en zijn beide partijen hieraan gehouden.

6.4 Indien opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij/zij Hallo Blauw hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van zijn/haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.

6.4   Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van de overeengekomen betalingsverplichtingen komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de overeengekomen prijs van de overeenkomst, met een minimum van € 150,00. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

6.5   In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Hallo Blauw op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Hallo Blauw direct opeisbaar.

6.6   Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.7   Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is Hallo Blauw gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken. 

6.8.  Hallo Blauw is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de opdrachtgever bij de opschorting van werkzaamheden wegens wanbetaling.

 

 1. Wijziging en meerwerk

7.1   Indien Hallo Blauw op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Hallo Blauw. Hallo Blauw is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7.2   Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 7.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

7.3   Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal Hallo Blauw de opdrachtgever altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk. 

 

 1. Uitvoering

8.1  Hallo Blauw zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.

8.2   Hallo Blauw kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. 

8.3   De opdrachtgever verplicht zich om aan Hallo Blauw alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Hallo Blauw nodig heeft om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Hallo Blauw mag de werkzaamheden opschorten zolang opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Hallo Blauw is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

 

 

 1. Voltooiing

9.1   Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn.

9.2   Indien Hallo Blauw, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal Hallo Blauw opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 

 1. Geheimhouding

10.1   Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2   Hallo Blauw heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie. 

 

 

 1. Exclusiviteit

Voor de duur van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan Hallo Blauw het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren. 

 

 

 1. Intellectueel eigendom

12.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die opdrachtgever aan Hallo Blauw in het kader van de uitvoering van de overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Hallo Blauw een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

12.2 De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de overeenkomst bij Hallo Blauw berusten, blijven bij Hallo Blauw.

12.3 Indien en voor zover er bij de uitvoering van de overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij opdrachtgever. Hallo Blauw draagt hierbij reeds nu voor alsdan deze Intellectuele Eigendomsrechten over aan de opdrachtgever, onder de voorwaarde dat opdrachtgever alle aan Hallo Blauw verschuldigde bedragen heeft betaald.

12.4  De door Hallo Blauw verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door Hallo Blauw is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met Hallo Blauw.

12.5  Hallo Blauw behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

12.6  Opdrachtgever vrijwaart Hallo Blauw voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten. 

 

 1. Aansprakelijkheid

13.1  Hallo Blauw is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Hallo Blauw is beperkt tot de vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de factuurbedragen (exclusief BTW) over de laatste 6 maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan de dekking die de verzekering biedt. 

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1.     redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Hallo Blauw aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden;
 2.     redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Hallo Blauw op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering, tenzij er sprake is van overmacht;
 3.     redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 4.     redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

13.2  Aansprakelijkheid van Hallo Blauw voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Hallo Blauw voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Hallo Blauw voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 13.1 en 13.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet.

13.4 De aansprakelijkheid van Hallo Blauw wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever Hallo Blauw onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Hallo Blauw ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat Hallo Blauw in staat is adequaat te reageren.

13.5  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Hallo Blauw meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Hallo Blauw vervalt in ieder geval door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

13.6  Hallo Blauw is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Hallo Blauw weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Hallo Blauw kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Hallo Blauw of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Hallo Blauw.

13.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Hallo Blauw zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

 

 1. Overmacht

14.1  Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Hallo Blauw is voorgeschreven.

14.2  Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

 1. Beheer

15.1  Hallo Blauw is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de samenstelling van de lijst met zoekmachines waarbij aangemeld wordt.

15.2  Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht.

15.3  Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks– en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.

15.4  Opdrachtgever zal de door Hallo Blauw gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.

15.5  Hallo Blauw is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Hallo Blauw een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.

15.6  Hallo Blauw behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Hallo Blauw beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan opdrachtgever het Online Adverteren en/of de Content Marketing blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.

15.7  Hallo Blauw is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Hallo Blauw te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever jegens Hallo Blauw ontstaat. 

 

 1. Overdracht

Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. 

 

 1. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

17.1  Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.

17.2  Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch. 

A. Aanvullende voorwaarden Academy

 

 1. Toepasselijkheid aanvullende voorwaarden

18.1 Artikel 17 t/m 25 (hierna: ‘sectie A’) zijn uitsluitend van toepassing op de online Academy van Hallo Blauw. 

18.2 De aanvullende voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de Algemene Voorwaarden. De overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van toepassing. Sectie A dient slechts ter aanvulling.

18.3 Bij tegenstrijdigheden tussen het algemene deel van deze Algemene Voorwaarden en sectie A, prevaleert sectie A.

 

 

 1. Toegang tot de Academy

19.1 Opdrachtgever krijgt toegang tot de Academy door middel van een door Hallo Blauw verstrekt wachtwoord. Dit individuele wachtwoord mag uitsluitend door Opdrachtgever worden gebruikt.

19.2 Opdrachtgever krijgt toegang tot de Full Focus Content Academy voor onbepaalde tijd, voor zolang als het aangekochte programma bestaat. Opdrachtgever krijgt toegang tot de overige programma’s en trainingen voor 6 (zes) maanden.

19.3 Met uitzondering van het bepaalde in artikel 24, is de aankoop van toegang tot de Academy bindend. Bij voor- of tussentijdse opzegging wordt het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag niet gerestitueerd.

19.4 Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat derden geen toegang hebben tot de Academy, Community en/of inloggegevens. Onder deze verantwoordelijkheid valt onder andere, maar niet limitatief, een beveiligde internetverbinding en een veilig wachtwoordbeheer. Opdrachtgever heeft wel het recht om inloggegevens te delen met de medewerker (de deelnemer) die is aangewezen het online programma van Hallo Blauw te volgen. Indien derden door toedoen van Opdrachtgever toch onrechtmatig toegang krijgen tot de Academy, vrijwaart Opdrachtgever Hallo Blauw voor alle daaruit voortvloeiende kosten (inclusief juridische) en schadevergoedingen.

19.5 Indien Hallo Blauw besluit de online Academy te sluiten zal Opdrachtgever hiervan minimaal dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Hallo Blauw garandeert dat de Academy, vanaf het moment van het aangaan van de Overeenkomst, nog tenminste honderdtwintig (120) dagen beschikbaar zal zijn. 

19.6 Bij ongeregeldheden kan Opdrachtgever en/of deelnemer te allen tijde door Hallo Blauw de toegang worden ontzegd tot de Academy, zonder recht op enige vorm van (schade)vergoeding of restitutie voor Opdrachtgever. Met ongeregeldheden wordt, onder andere, bedoeld het vertonen van storend gedrag, het niet houden aan de richtlijnen van de Academy of het anderszins schenden van de Overeenkomst of de wet.

19.7 Hallo Blauw garandeert niet dat toegang tot de Academy 24/7 mogelijk is. Ook kan Hallo Blauw niet garanderen dat de Academy steeds beschikbaar is op het door Opdrachtgever gewenste moment.

19.8 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk ervoor te zorgen dat hij beschikt over de juiste hard- en software (zoals een internetbrowser) om zichzelf toegang te verlenen tot de Academy. Hallo Blauw is hier op geen enkele wijze voor verantwoordelijk. Bij problemen met de toegang tot de Academy dient Opdrachtgever altijd eerst zelf te zoeken naar een oplossing.

 

 

 1. De besloten Community van de Full Focus Content Academy

20.1 Voor alle deelnemers aan de Full Focus Content Academy zal Hallo Blauw een online Community verzorgen. Deze Community zal voor onbepaalde tijd toegankelijk blijven. 

20.2 Indien Hallo Blauw besluit de besloten Community te sluiten zal Opdrachtgever hiervan minimaal dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Hallo Blauw garandeert dat de besloten Community, vanaf het moment van het aangaan van de Overeenkomst, nog tenminste honderdtwintig (120) dagen beschikbaar zal zijn. Daarbij is het niet relevant op Opdrachtnemer op dat moment daadwerkelijk aan het programma is begonnen. Het moment van aangaan van de Overeenkomst is leidend.

20.2 Bij ongeregeldheden behoudt Hallo Blauw zich het recht voor om een deelnemer verdere toegang te ontzeggen.Met ongeregeldheden wordt, onder andere, bedoeld het vertonen van storend gedrag, het niet houden aan de richtlijnen van de Community of het anderszins schenden van de Overeenkomst of de wet.

20.3 Hallo Blauw heeft een community manager aangewezen. Deze zal toezien op een goede sfeer en communicatie binnen de groep en ingrijpen bij ongeregeldheden.

20.4 Hallo Blauw zal elke werkdag vragen van de Full Focus Content Academy deelnemers beantwoorden binnen de Community.

 

 

 1. Coaching Full Focus Content Academy

21.1 Elke deelnemer van de Full Focus Content Academy heeft recht op maandelijkse online groepscoaching (eens per maand een online sessie) met Hallo Blauw of (een van) diens werknemers of een door Hallo Blauw ingehuurde derde, voor zolang als het online programma bestaat. 

21.2 De deelnemer bepaalt op welk moment hij/zij deze groepscoaching bijwoont. 

21.3 Opdrachtgever en/of deelnemer heeft geen recht op restitutie of enige vergoeding als hij/zij niet deelneemt aan een groepscoachingsessie. 

 

 1. Intellectuele Eigendom

22.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden, rusten alle rechten van Intellectuele Eigendom binnen de Academy bij Hallo Blauw. Niets in deze Algemene Voorwaarden of daarbuiten mag worden beschouwd als een overdracht van deze rechten aan Opdrachtgever.

22.2 Opdrachtgever/deelnemer heeft een gebruiksrecht (licentie) voor al het in de Academy beschikbare materiaal. Dit gebruiksrecht omvat enkel het gebruik van het materiaal voor het in de Academy gestelde doel.

22.3 Het is Opdrachtgever en deelnemer niet toegestaan om (delen van) de inhoud van de Academy te delen met anderen. Op alle teksten, afbeeldingen, downloads en ander werk in de zin van de Auteurswet, rust auteursrecht. Opdrachtgever en deelnemer mogen werken van intellectuele eigendom enkel gebruiken voor het eigen gebruik en/of in het kader van het te volgen programma. 

22.4 Indien Opdrachtgever of deelnemer toch (delen van) de Academy openbaar maakt of deelt, op welke wijze dan ook, heeft Hallo Blauw het recht maatregelen te nemen. Deze maatregelen kunnen (niet limitatief) bestaan uit (i) het ontzeggen van verdere toegang tot de Academy; en/of (ii) het vorderen van een schadevergoeding; en/of (iii) het vorderen van een vergoeding van driemaal het door Hallo Blauw aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag.

 

 

 1. Resultaten

23.1 Hallo Blauw heeft de Academy vanuit zijn eigen beste professionele inzichten ingericht. Hallo Blauw garandeert niet dat de inhoud van de Academy aansluit bij de verwachtingen of specifieke behoefte van de Opdrachtgever of deelnemer. De mededelingen op de salespagina’s van Hallo Blauw zijn indicatief. 

23.2 Hallo Blauw kan niet garanderen dat Opdrachtgever of deelnemer het gewenste, al dan niet financiële, resultaat behaalt. Hallo Blauw spant zich ervoor in om de inhoud van de Academy aan te laten sluiten en zo optimaal mogelijk te maken. De Academy is zo ingedeeld dat de inhoud toepasbaar is voor meerdere bedrijven. Resultaten zijn echter volledig afhankelijk van de inspanningen van de deelnemer.

 

 1. Spelregels niet-goed-geld-terug-garantie Full Focus Content Academy

24.1 Hallo Blauw biedt een 30-dagen niet-goed-geld-terug garantie voor de Full Focus Content Academy. 

24.2 Om in aanmerking te komen voor restitutie dient Opdrachtgever bewijs overleggen dat de opdrachten in het programma zijn opgevolgd en dat het niet heeft gewerkt. Opdrachtgever dient daartoe binnen dertig (30) dagen na het beschikbaar komen van de eerste module contact op te nemen via support@halloblauw.nl

24.3 Bij het verzoek om restitutie moet een aantal opdrachten worden bijgevoegd. Het verzoek kan alleen worden behandeld als de aanvraag, inclusief de gevraagde opdrachten, uiterlijk op de dertigste dag zijn ontvangen door Hallo Blauw. Als het verzoek tot terugbetaling na deze dertigste dag na het beschikbaar komen van de eerste module wordt gedaan, wordt het verzoek niet gehonoreerd. Vanaf de eenendertigste dag is Opdrachtnemer verplicht het volledige gefactureerde bedrag te voldoen.

24.4 De opdrachten die moeten worden ingediend bij een verzoek om restitutie, omvat ALLE volgende items:

 • Vereiste 1: Voeg in ten minste drie zinnen je waardepropositie toe met drie karaktereigenschappen van je bedrijf.
 • Vereiste 2: Voeg de antwoorden van ten minste drie “vragen voor het definiëren van jullie Focus Persona” toe, inclusief ten minste twee bezwaren en oplossingen / inzichten die naar voren kwamen tijdens de validatie gesprekken.
 • Vereiste 3: Voltooi de checklist van de 3 T’s, beschrijf in ten minste vijf zinnen je team en taakverdeling en voeg een schermafbeelding toe van jouw Trello bord met de geplande content sessies en twee geplande blogs of andere content-items. 
 • Vereiste 4: Vertel ons waarom dit programma niet goed bij jou en jouw zakelijke behoeften paste. Wat had je verwacht dat je niet in het programma hebt gekregen?

24.5 Als een verzoek tot terugbetaling wordt ingewilligd, worden alle licenties voor het gebruik van het beschikbaar gestelde materiaal te gebruiken onmiddellijk beëindigd. Opdrachtgever dient onmiddellijk te stoppen met het gebruiken van het materiaal en alle kopieën van het materiaal en de verstrekte informatie te vernietigen.

B. Aanvullende voorwaarden Events

 

 1. Toepasselijkheid aanvullende voorwaarden

25.1 Artikel 26 t/m (hierna: ‘sectie B’) zijn uitsluitend van toepassing op de fysieke afspraken van Hallo Blauw. 

25.2 De aanvullende voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de Algemene Voorwaarden. De overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van toepassing. Sectie B dient slechts ter aanvulling.

25.3 Bij tegenstrijdigheden tussen het algemene deel van deze Algemene Voorwaarden en sectie B, prevaleert sectie B.

 1. Ticketverkoop

26.1 Een persoon die wil deelnemen aan het event dient middels de door Hallo Blauw  voorgeschreven wijze een ticket aan te schaffen.

26.2 Enkel tickets die zijn aangeschaft bij Hallo Blauw of door Hallo Blauw ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door Hallo Blauw als geldig erkend.

26.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van de ticket verstrekte eventuele onjuiste gegevens komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

26.4 Hallo Blauw neemt de door haar verkregen gegevens van de opdrachtgever op in een daartoe aangehouden administratie. Door registratie geeft de opdrachtgever toestemming voor het gebruik en het opslaan van de door hem verstrekte

 

 1. Verplichtingen van opdrachtgevers

De opdrachtgever is gehouden het ticket gedurende het gehele event bij zich te dragen en op eerste verzoek aan Hallo Blauw, of door haar ingeschakelde derden, te tonen.

27.1 De opdrachtgever dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, regels en voorschriften die worden gegeven door Hallo Blauw, de eventlocatie dan wel door Hallo Blauw ingeschakelde medewerkers. Indien de opdrachtgever weigert de instructies op te volgen, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

27.2 Hallo Blauw is bevoegd een opdrachtgever die zich misdraagt, of anderszins een behoorlijke uitvoering van het event onredelijk bemoeilijkt of verhindert, de verdere toegang tot het event te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Hallo Blauw op vergoeding van eventuele schade.

27.3 De opdrachtgever vrijwaart Hallo Blauw voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever dan wel opdrachtgever toerekenbaar is.

27.4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door haar goederen wordt veroorzaakt.

 

 1. Gevolgen annulering/verplaatsing event door Hallo Blauw

28.1 Hallo Blauw kan een event annuleren indien er niet voldoende inschrijvingen zijn of indien sprake is van een vorm van overmacht of onvoorziene omstandigheden. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval wordt, indien mogelijk, de opdrachtgever een ander event aangeboden. Indien de opdrachtgever niet ingaat op dit aanbod, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op de reeds door de opdrachtgever aan Hallo Blauw betaalde ticketprijs. Indien geen ander event wordt aangeboden, zal Hallo Blauw op verzoek de reeds aan Hallo Blauw betaalde ticketprijs voor het event terugbetalen.

28.2 Hallo Blauw heeft het recht de datum, het tijdstip en/of de locatie van de event te wijzigen. Dit kan ook de wijziging naar de digitale variant van het event zijn. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval heeft de opdrachtgever het recht het event kosteloos te annuleren, tenzij de wijziging slechts van geringe betekenis is of het gevolg is van een situatie waarin een ongewijzigde instandhouding niet mag worden verwacht, zoals bij maatregelen die in verband met gezondheidsrisico’s nodig zijn, gedurende bijvoorbeeld een pandemie. Er is dan geen recht op restitutie. Dit is ter beoordeling van van Hallo Blauw.

28.3 Het restitutieverzoek wordt gemaild naar Hallo Blauw en zal binnen 5 werkdagen worden ingewilligd. Indien aanspraak kan worden gemaakt op restitutie, is Hallo Blauw uitsluitend verplicht het tarief te restitueren welke vermeld staat op de ticket, tenzij een lagere prijs aan Hallo Blauw voor het ticket is betaald. Dan geldt het lagere bedrag. 

28.4 Restitutie vindt slechts plaats na overhandiging van een geldig ticket voor het betreffende event binnen 14 dagen na bekendmaking van de verplaatsing dan wel annulering. Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed.

28.5 Annulering of verplaatsing van een event door Hallo Blauw brengt geen aansprakelijkheid voor enige door opdrachtgever ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade met zich mee.

 

 1. Annulering door opdrachtgever

29.1 Eenmaal gekochte tickets voor een event of deelname aan Hallo Blauw Academy of andere programma’s worden niet door Hallo Blauw teruggenomen en kunnen niet worden geruild.
29.2 Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag, de prijs van het programma of reserveringskosten plaats.

29.3 Indien de opdrachtgever niet kan deelnemen aan het event is het haar toegestaan zich kosteloos te laten vervangen door een ander, mits de opdrachtgever hierover contact opneemt met Hallo Blauw en hiervoor goedkeuring krijgt.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

30.1 Hallo Blauw is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan het event. Hallo Blauw kan het opdrachtgevers en andere derden schriftelijk toestaan om op door hen voorgeschreven wijze gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten.

30.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd (delen van) het door Hallo Blauw geproduceerde promotiemateriaal te verveelvoudigen dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan Hallo Blauw toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk een andersluidende afspraak wordt gemaakt.

30.3 Hallo Blauw is gerechtigd, voor marketingdoeleinden van Hallo Blauw, foto- en/of filmopnamen te maken van het event en de aldaar aanwezige Hallo Blauw is ter zake aan de opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd.

 

 1. Beperking aansprakelijkheid Hallo Blauw

31.1 Het betreden van de locatie en het bijwonen van het event geschiedt door de opdrachtgever op eigen risico. Hallo Blauw is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de opdrachtgever.

31.2 De aansprakelijkheid van Hallo Blauw wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

 • schade ten gevolge van wijzigingen in alle door Hallo Blauw, dan wel door derden, gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven ten aanzien van het Event;
 • schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door Hallo Blauw ingeschakelde derden zoals leveranciers, en de door deze derden ingeschakelde personen;
 • schade ten gevolge van het niet opvolgen door de opdrachtgever van door de Locatie of Hallo Blauw ingeschakelde personen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen;
 • schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de opdrachtgever toebehorende en naar de locatie meegebrachte goederen;
 • (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en eindtijden van het event;
 • schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere opdrachtgevers van het event;
 • schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Hallo Blauw gebruiker, huurder of eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Hallo Blauw staat;
 • gevolgschade en indirecte (bedrijfs-)schade aan de zijde van opdrachtgever.

31.3 Hallo Blauw onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij is, waaronder begrepen doch niet beperkt tot geschillen tussen opdrachtgevers onderling.

 1. Overige bepalingen

25.1 Hallo Blauw is te allen tijde gerechtigd prijzen, de inhoud van de Academy en eventuele bonussen te wijzigen. Het aanbod dat geldt op het moment van de aankoop is leidend. Hallo Blauw is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het mislopen van kortingen, een bonus of een lagere prijs.

25.2 De gebruikte koppen zijn puur indicatief voor de inhoud van de Algemene Voorwaarden, waar geen enkel recht aan kan worden ontleend.

25.3 Hallo blauw heeft te allen tijde het recht om sectie A en de Algemene Voorwaarden te wijzigen naar eigen inzicht, zonder dat daarbij enig recht ontstaan voor Opdrachtgever. 

 

 

 1. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

26.1  Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.

26.2  Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch. 

 

 

 1. Vindplaats

Deze voorwaarden zijn te vinden en downloaden via www.halloblauw.nl/algemene-voorwaarden.

 

 

Visual Kickstart Gids

Start met het laten groeien van je e-maillijst

Download de gratis gids: Kickstart je e-maillijst

Visual Kickstart Gids

Start met het laten groeien van je e-maillijst

Download de gratis gids: Kickstart je e-maillijst